หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.ศรีนคร
VISION
"เมืองเกษตรอินทรีย์ มีการศึกษาดี ชีวีปลอดภัย
ใฝ่ในคุณธรรม น้อมนำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง"
นายเสาร์คำ ใจทำดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร
ที่ทำการ
อบต.ศรีนคร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผลิตข้าวพันธุ์ดีและแปรูป บ้านหนองโสน
วัดบ่อทองอุดมธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดบ้านเหมืองเจริญธรรม
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวศรีนคร
คำขวัญประจำตำบลศรีนคร
SLOGAN
"หลวงพ่อเนียมคุ้มบ้าน ถิ่นข้าวสารกล้องสามสี
เกษตรอินทรีย์ผักปลอดสาร มะม่วงหวานน้ำดอกไม้
สถานีสูบน้ำใช้ทั้งปี เผือกมากมีไร่อ้อย
ชิมอร่อยน้ำพริกตาลพร้า แหล่งนาข้าวพันธุ์ดีศรีนคร"
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร
1
2
3
4
5
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ศรีนคร พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการจัดเก็บรายได้
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ค. 2559
คำขวัญประจำตำบล หลวงพ่อเนียมคุ้มบ้าน ถิ่นข้าวสารกล้องสามสี เกษตรอินทรีย์ผักปลอดสาร มะม่วงหวานน้ำดอกไม้ สถานีสูบน้ำใช้ทั้งปี เผือกมากมีไร่อ้อย ชิมอร่อยน้ำพริกตาลพร้า แหล่งนาข้าวพันธุ์ดีศรีนคร
 
 
 
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า [ 29 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 7 
โครงการพาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565 วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565 [ 29 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 5 
ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการป [ 22 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 32 
ประกาศ อบต.ศรีนคร เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. [ 4 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 18 
ประกาศ เรื่อง ผลคะแนนการประเมิน LPA ประจำปี 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 17 
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน [ 18 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 8 
ประกาศ อบต.ศรีนคร เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๕ [ 7 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 40 
ประกาศ อบต.ศรีนคร เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ประจำไตรมาส 4/2565 (ก. [ 7 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 28 
 
การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3952 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
การปรับปรุงองค์ประกอบในคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด กสว. มท 0820.2/ว8918  [ 30 พ.ย. 2565 ]
มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3935  [ 30 พ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3849 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3848 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3847 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
การเตรียมความพร้อมสำหรับจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ (โรงเรียนกีฬา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3927 [แบบฟอร์มรายงานแผนประเมินผลสัมฤทธิ์ (word)]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 2 กศ. มท 0816.2/ว3934 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางดาวน์โหลดสื่อ และวีดิทัศน์การจัดกิจกรรมยุวกาชาด กศ. มท 0816.3/ว3931  [ 29 พ.ย. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3930  [ 29 พ.ย. 2565 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.5/ว3929 [เอกสารแนบ]  [ 29 พ.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ (ลดโลกร้อน กับ LESS) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3920 [เอกสารแนบ]  [ 29 พ.ย. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 กพส. มท 0810.3/ว3917  [ 29 พ.ย. 2565 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว3926  [ 29 พ.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18121-18199  [ 29 พ.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18178-18253 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ย. 2565 ]
มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3905  [ 28 พ.ย. 2565 ]
โครงการคัดเลือกท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นและท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 กปต. มท 0811.1/ว3893 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 28 พ.ย. 2565 ]
ข้อหารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว8729  [ 28 พ.ย. 2565 ]
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3911 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 พ.ย. 2565 ]
เพิ่มจำนวนรุ่นตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 21-30 สน.คท. มท 0808.3/ว3903  [ 28 พ.ย. 2565 ]
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3894  [ 28 พ.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการพัฒนาบุคลากร และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว3899  [ 28 พ.ย. 2565 ]
โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) กพส. มท 0810.8/ว3879  [ 28 พ.ย. 2565 ]
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3901  [ 25 พ.ย. 2565 ]


 
สท 0023.3/ว 2508 ร่างคู่มือการบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล็ก  [ 30 พ.ย. 2565 ]    
สท0023.3/ว2507 เพิ่มจำนวนรุ่นตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 21-30  [ 30 พ.ย. 2565 ]    
สท0023.2/ว4289 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัย  [ 30 พ.ย. 2565 ]    
สท0023.3/2500 (ทม.สวรรคโลก) ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2  [ 30 พ.ย. 2565 ]    
สท0023.3/ว2497 การส่งเสริมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท. เข้าร่วมประชุมผ่าน Facebook Live เพจ ท้องถิ่นไทย วันที่ 1 ธ.ค. 65 เวลา 13.30 น.)  [ 30 พ.ย. 2565 ]    
สท0023.3/ว2498 ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  [ 30 พ.ย. 2565 ]    
สท0023.6/ว2490 ขอส่งมอบหนังสือภาพวาดการ์ตูน บันทึกปลอดภัย เจ็ดสหาย 1784  [ 30 พ.ย. 2565 ]    
สท0023.2/2495 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภร์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566 ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 พ.ย. 2565 ]    
สท0023.3/ว4304 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565 (Thailand Smart City Expo 2022)  [ 29 พ.ย. 2565 ]    
สท0023.3/ว2489 ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  [ 29 พ.ย. 2565 ]    
สท0023.3/ว2486 การสำรวจข้อมูลหลักสูตร Be Internet Awesome และประชาสัมพันธ์การอบรมอัปเดตการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบไฮบริดจากบริษัท กูเกิล ประเทศไทย (จำกัด)  [ 29 พ.ย. 2565 ]    
สท0023.3/ว11355 (อ.สวรรคโลก) แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) : ผลการตรวจเยี่ยมผ่านระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2565  [ 29 พ.ย. 2565 ]    
สท0023.5/ว4259 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565)  [ 29 พ.ย. 2565 ]    
สท0023.5/ว4263 โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566  [ 29 พ.ย. 2565 ]    
สท0023.2/ว4260 ผลการคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัย (ก.อบต.จังหวัด) แทนตำแหน่งว่าง  [ 29 พ.ย. 2565 ]    
สท0023.3/ว2479 ผลการประเมินคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  [ 29 พ.ย. 2565 ]    
สท0023.3/ว2478 การดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียนหรือนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน (ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน)  [ 29 พ.ย. 2565 ]    
สท0023.3/ว2485 ขอเชิญเข้าร่วมการพัฒนาบุคลากร และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์  [ 28 พ.ย. 2565 ]    
สท 0023.3/ว 4284 การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565  [ 28 พ.ย. 2565 ]    
สท0023.3/ว4287 การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566  [ 28 พ.ย. 2565 ]    
 
 
งานทะเบียนราษฎร (5 พ.ย. 2564)    อ่าน 205  ตอบ 1  
[สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ] (17 ต.ค. 2564)    อ่าน 305  ตอบ 1  
มีตำแหน่งธุรการว่างหรือเปล่าคับ (29 ก.ย. 2564)    อ่าน 716  ตอบ 2  
 ผลิตภัณฑ์จากมะม่วงหาวมะนาวโห่  

ข้าวหอม กข 43 ตรา กรทอง  

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ตรา มะค่า  
 วัดบ้านเหมืองเจริญธรรม  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร  

วัดบ่อทองอุดมธรรม (บ้านตาลพร้า)  
 
 
อบต.วังใหญ่ 5 ธันวาคม 2565 วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพร [ 5 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.วังน้ำขาว บทความเรื่อง ขอข้อมูลข่าวสารไปทำวิจัย [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ทม.สุโขทัยธานี ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.วังน้ำขาว บทคามเรื่อง ร้องเรียนหมอ [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าฉนวน ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.วังน้ำขาว บทความเรื่อง คณะกรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฎร [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.วังน้ำขาว บทความเรื่อง คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.วังน้ำขาว บทความเรื่อง บัญชีเงินฝากของลูกหนี้ [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.วังไม้ขอน ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.วังไม้ขอน ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในกอง [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.วังไม้ขอน ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการ [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.วังไม้ขอน ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในกา [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.วังไม้ขอน ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในกอง [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.วังไม้ขอน ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในก [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.วังไม้ขอน ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในกอ [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
 
 
E-Service
 
แบบคำร้อง เรื่องราว/ร้องทุกข์ อบต.ศรีนคร
 
  
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-652-011
แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10