หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.ศรีนคร
VISION
"เมืองเกษตรอินทรีย์ มีการศึกษาดี ชีวีปลอดภัย
ใฝ่ในคุณธรรม น้อมนำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง"
นายเสาร์คำ ใจทำดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร
ที่ทำการ
อบต.ศรีนคร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผลิตข้าวพันธุ์ดีและแปรูป บ้านหนองโสน
วัดบ่อทองอุดมธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดบ้านเหมืองเจริญธรรม
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวศรีนคร
คำขวัญประจำตำบลศรีนคร
SLOGAN
"หลวงพ่อเนียมคุ้มบ้าน ถิ่นข้าวสารกล้องสามสี
เกษตรอินทรีย์ผักปลอดสาร มะม่วงหวานน้ำดอกไม้
สถานีสูบน้ำใช้ทั้งปี เผือกมากมีไร่อ้อย
ชิมอร่อยน้ำพริกตาลพร้า แหล่งนาข้าวพันธุ์ดีศรีนคร"
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร
1
2
3
4
5
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ศรีนคร พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการจัดเก็บรายได้
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ค. 2559
คำขวัญประจำตำบล หลวงพ่อเนียมคุ้มบ้าน ถิ่นข้าวสารกล้องสามสี เกษตรอินทรีย์ผักปลอดสาร มะม่วงหวานน้ำดอกไม้ สถานีสูบน้ำใช้ทั้งปี เผือกมากมีไร่อ้อย ชิมอร่อยน้ำพริกตาลพร้า แหล่งนาข้าวพันธุ์ดีศรีนคร
 
ประกาศ อบต.ศรีนคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลาดยางแบบแ [ 15 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 64 
ประกาศ อบต.ศรีนคร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 15 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 57 
ประกาศ อบต.ศรีนคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ [ 6 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 66 
ประกาศ อบต.ศรีนคร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย [ 4 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 69 
ประกาศ อบต.ศรีนคร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 30 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 15 
ประกาศ อบต.ศรีนคร ฯ เรื่อง เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม ฯ [ 25 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 28 
ประกาศ อบต.ศรีนคร เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ประจำไตรมาส 4/2562 (ก. [ 25 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 22 
ประกาศ อบต.ศรีนคร เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ฯ จำนวน ๑ คัน [ 21 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 83 
 
มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2/2562 กสธ. มท 0819.2/ว140  [ 16 ม.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค สน.คท. มท 0808.2/ว254  [ 16 ม.ค. 2563 ]
กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/วส142  [ 15 ม.ค. 2563 ]
การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) สน.คท. มท 0808.3/ว119  [ 15 ม.ค. 2563 ]
ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว461  [ 15 ม.ค. 2563 ]
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว กพส. มท 0810.6/ว129  [ 15 ม.ค. 2563 ]
ขอขยายระยะเวลาเปิดระบบการโอนเงินค่าลงทะเบียบตามโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว121  [ 15 ม.ค. 2563 ]
การรายงานข้อมูลประกอบการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว126 [แบบฟอร์มฯ]  [ 14 ม.ค. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 ฯ สน.คท. มท 0808.2/468-543 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ม.ค. 2563 ]
กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว123 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 ม.ค. 2563 ]
การประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณตรงให้กับบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว110  [ 13 ม.ค. 2563 ]
สาร อสถ. นายประยูร รัตนเสนีย์ เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2563 กศ. มท 0816.3/ว109  [ 13 ม.ค. 2563 ]
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Rural Development กพส. มท 0810.2/ว95  [ 13 ม.ค. 2563 ]
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ได้จดทะเบียน พ.ศ. 2562 กสธ. มท 0819.2/ว87  [ 13 ม.ค. 2563 ]
การรายงานแบบติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว84 [รายชื่อศูนย์ฯ]  [ 13 ม.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว104  [ 13 ม.ค. 2563 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว5  [ 13 ม.ค. 2563 ]
การกำหนดรูปแบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์และแนวทางปฏิบัติการยื่นขอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สน.คท. มท 0808.2/ว89 [เอกสารแนบ]  [ 13 ม.ค. 2563 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ด่วน สน.คท. มท 0808.3/ว76 [อบจ.] [อบต.]  [ 13 ม.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว94  [ 10 ม.ค. 2563 ]
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) และการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว92  [ 10 ม.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563 รุ่นที่ 16 - 20 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว90 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 10 ม.ค. 2563 ]
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว150 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 10 ม.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ กสธ. มท 0819.3/ว83  [ 10 ม.ค. 2563 ]
ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว4  [ 10 ม.ค. 2563 ]
อบต.ศรีนคร ร่วมกิจกรรมKick off รณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี [ 6 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 9 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนครเตรียมตั้งจุดบริการประชา [ 6 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 11 


องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร นำโดยท่านปลัดเสาร์คำ ใจทำดี พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ [ 6 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
 
สท 0023.3/ว 143 แจ้งเพิ่มเติมรายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสรา้งถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ [ 15 ม.ค. 2563 ]     
สท0023.3/ว084 ลูกหลานสุโขทัย กราบไหว้พ่อขุนฯ [ 15 ม.ค. 2563 ]     
สท0023.3/ว086 การบริหารจัดการน้ำ การจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน [ 15 ม.ค. 2563 ]     
สท0023.3/ว423 การประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ม.ค. 2563 ]     
สท0023.3/085 การรายงานข้อมูลประกอบการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 15 ม.ค. 2563 ]     
สท0023.4/ว082 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย ทั้งกรณีปกติและกรณีหน่วยตรวจสอบชี้มูลความผิด [ 15 ม.ค. 2563 ]     
สท0023.3/ว145 การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนในการอนุมัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกค่าใช้จ่ายในการนำผู้เรียนไปร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬา หรือการแข่งขันทักษะทางการศึกษาในต่างประเทศ เป็นรายกรณี  [ 15 ม.ค. 2563 ]     
สท0023.3/ว133 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 2 [ 15 ม.ค. 2563 ]     
สท0023.3/ว132 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง วินัยจราจร ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ม.ค. 2563 ]     
สท0023.3/ว137 ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา [ 15 ม.ค. 2563 ]     
สท0023.3/ว138 แนวทางการดำเนินโครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คุณภาพดี มีมาตรฐาน เด็กพัฒนาการสมวัย เพื่อมอบเป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 15 ม.ค. 2563 ]     
สท0023.3/ว136 โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 [ 15 ม.ค. 2563 ]     
สท0023.3/ว135 การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 [ 15 ม.ค. 2563 ]     
สท0023.3/ว134 แนวทางการเปิดและปิดภาคเรียนแตกต่างไปจากที่กำหนด [ 15 ม.ค. 2563 ]     
สท0023.3/ว080 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานสัมมนา the Thailand-Japan Environmental Solutions [ 15 ม.ค. 2563 ]     
สท0023.3/ว115 1-ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในระบบ Rabies One Data [ 15 ม.ค. 2563 ]     
สท0023.3/ว115 2-ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในระบบ Rabies One Data [ 15 ม.ค. 2563 ]     
สท 0023.1/ว 077 ขอรับการสนับสนุนเงินหรือสิ่งของในการจัดงานสักการะพระแมย่า และงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2563 [ 15 ม.ค. 2563 ]     
สท 0023.1/ว 078 โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 15 ม.ค. 2563 ]     
สท 0023.2/ว 76 แจ้งบุคลากรเข้าร่วมประชุมปรับแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ อบต. [ 14 ม.ค. 2563 ]     
 
 
มีตำแหน่งธุรการว่างหรือเปล่าคับ (3 มิ.ย. 2561)    อ่าน 359  ตอบ 1  
สอบถามตำแหน่งว่างครับ (21 ธ.ค. 2560)    อ่าน 1029  ตอบ 1  
เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (21 เม.ย. 2559)    อ่าน 488  ตอบ 0  
 ข้าวกล้องตราหนองโสน  
 วัดบ้านเหมืองเจริญธรรม  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร  

วัดบ่อทองอุดมธรรม (บ้านตาลพร้า)  
 
 
อบต.หนองจิก โครงการ กิจกรรมรณรงค์ สำรวจ ซ่อมและสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี 2563 [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 9 
ทต.เมืองเก่า พิธีบวงสรวงและวางพานพุ่ม [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.เมืองเก่า ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง รับอรุณแห่งความสุข [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองตูม รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ประจำเดือน ธ [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ป่ากุมเกาะ การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.คลองมะพลับ ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 83 
อบต.ดงเดือย ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.3 [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ดงเดือย ประกาศ ประกวดราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.3 [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล ประชาสัมพันธ์โครงการ ลด คัด แยก ขยะ ภายในตำ [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ดงเดือย ประกาศ ราคากลางโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหนองบึงมูล [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ดงเดือย ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ดงเดือย ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหนองบึงมูล [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล ประชาสัมพันธ์โครงการ ลด คัด แยก ขยะ ในตำบลบ [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ทับผึ้ง ประกาศ เรื่องเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด [ 16 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านแก่ง ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแ [ 16 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1  
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-652-011
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10