หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.ศรีนคร
VISION
"เมืองเกษตรอินทรีย์ มีการศึกษาดี ชีวีปลอดภัย
ใฝ่ในคุณธรรม น้อมนำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง"
นายเสาร์คำ ใจทำดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร
ที่ทำการ
อบต.ศรีนคร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผลิตข้าวพันธุ์ดีและแปรูป บ้านหนองโสน
วัดบ่อทองอุดมธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดบ้านเหมืองเจริญธรรม
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวศรีนคร
คำขวัญประจำตำบลศรีนคร
SLOGAN
"หลวงพ่อเนียมคุ้มบ้าน ถิ่นข้าวสารกล้องสามสี
เกษตรอินทรีย์ผักปลอดสาร มะม่วงหวานน้ำดอกไม้
สถานีสูบน้ำใช้ทั้งปี เผือกมากมีไร่อ้อย
ชิมอร่อยน้ำพริกตาลพร้า แหล่งนาข้าวพันธุ์ดีศรีนคร"
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร
1
2
3
4
5
 
คำขวัญประจำตำบล หลวงพ่อเนียมคุ้มบ้าน ถิ่นข้าวสารกล้องสามสี เกษตรอินทรีย์ผักปลอดสาร มะม่วงหวานน้ำดอกไม้ สถานีสูบน้ำใช้ทั้งปี เผือกมากมีไร่อ้อย ชิมอร่อยน้ำพริกตาลพร้า แหล่งนาข้าวพันธุ์ดีศรีนคร
 

 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สท0023.2/ว3313 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564)  [ 4 ส.ค. 2564 ]   
สท0023.2/ว3308 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564)  [ 4 ส.ค. 2564 ]   
สท0023.3/ว3306 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2)  [ 4 ส.ค. 2564 ]   
สท0023.3/ว3307 การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งวดที่ 1  [ 4 ส.ค. 2564 ]   
สท0023.3/ว3305 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 4 ส.ค. 2564 ]   
สท0023.5/ว3310 ขอเชิญประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 4 ส.ค. 2564 ]   
ที่ สท 0023.3/ว3309 การสำรวจข้อมูลภารกิจด้านแหล่งน้ำที่ส่วนราชการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่พร้อมรับโอน  [ 4 ส.ค. 2564 ]   
สท 0023.3/ว 3314 การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างฯ สำหรับรายการงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 4 ส.ค. 2564 ]   
สท0023.2/ว3297 สำรวจความต้องการเภสัชกรเพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 4 ส.ค. 2564 ]   
สท0023.3/ว3293 การเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดตั้งสถานที่ในการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  [ 4 ส.ค. 2564 ]   
ที่ สท 0023.3/ว3290 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการที่รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาต  [ 4 ส.ค. 2564 ]   
สท 0023.3/ว3289 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) [ เอกสาร1 ]  [ 3 ส.ค. 2564 ]   
ที่ สท 0023.3/3286 ซักซ้อมแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายการเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน กรณีเลื่อนเวลาการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  [ 3 ส.ค. 2564 ]   
ที่ สท 0023.3/ว3275 แนวทางการดำเนินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  [ 3 ส.ค. 2564 ]   
ที่ สท 0023.3/ว6861 (ทม.สวรรคโลก) การแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจการจัดการศึกษาท้องถิ่น (Local Teacher Ad Hoc Team)  [ 3 ส.ค. 2564 ]   
สท0023.3/ว3276 การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  [ 3 ส.ค. 2564 ]   
สท0023.2/6860 ประกาศเลื่อนวัน เวลา และสถานที่สรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  [ 3 ส.ค. 2564 ]   
สท0023.4/ว3202 แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน  [ 3 ส.ค. 2564 ]   
ที่ สท 0023.3/ว3277 ผลการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๔  [ 3 ส.ค. 2564 ]   
ที่ สท 0023.3/ว1231 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ ๓ คุย ๓ อ.(อ้วน,อาหาร,ออกกำลังกาย) ทางระบบ Zoom application Meeting  [ 3 ส.ค. 2564 ]   
สท0023.5/ว3268 เลื่อนการจัดโครงการฝึกอบรมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 2 ส.ค. 2564 ]   
สท0023.1/ว 1232 การฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้น ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบริหารงานทางการเมืองและกิจการสาธารณะ (นมส.) รุ่นที่ ๓ (แบบออนไลน์)  [ 2 ส.ค. 2564 ]   
ที่ สท 0023.3/ว3271 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕  [ 2 ส.ค. 2564 ]   
ที่ สท 0023.3/ว1226 (ทม.สวรรคโลก) เข้าร่วมเสวนาออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom หัวข้อ เรียนวิทย์ - คณิต บนฐานสมรรถนะด้วยสื่อดิจิทัล Project 14  [ 2 ส.ค. 2564 ]   
ที่ สท 0023.3/ว3269 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 ส.ค. 2564 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 662
  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-652-011
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10